Bioinformātika

Bioinformātika ir zinātnes nozare, kurā saplūst bioloģija, datorzinātnes un informāciju tehnoloģijas. Tās mērķis ir nodrošināt bioloģiskās informācijas iegūšanu, apstrādi, uzglabāšanu un analīzi. Pieaugot bioloģiskās informācijas daudzumam, ko izsauca DNS sekvenēšanas tehnoloģiju attīstība, efektīva proteīnu struktūru noteikšana, kā arī gēnu ekspresijas un genotipa analīze izmantojot DNS čipus, radās nepieciešamība pēc jaunām datu bāzēm, automatizētām datu apstrādes metodēm, kā arī jauniem algoritmiem datu analīzei. Bioinformātikas attīstība ir nesaraujami saistīta ar datortehnikas, informāciju tehnoloģiju un programmatūras attīstību.
National Center for Biotechnology Information

Maģistratūras kurss "Ievads bioinformātikā"
2011. gada rudens semestris ( skatīt lekciju materiālus un uzdevumus )
2011. gada semināru un eksāmena vērtējumi

Kursā tiek apskatīti sekojoši jautājumi:

  Bioinformātikas jēdziens, prasības kursa apgūšanai, pieejamā literatūra
  Bioloģiskās informācijas daudzveidība un apjoms
  Bioloģija, statistika, informācijas tehnoloģijas un programmēšana kā bioinformātikas pamatelementi
  Genomu struktūra un evolūcija. Modernās genomu analīzes metodes
  Salīdzinošā genomika
  Bioloģiskās informācijas datu bāzes. Informācijas meklēšanas un iegūšanas sistēmas
  Nukleīnskābju un proteīnu sekvenču līdzības pamatprincipi. Dažādas salīdzināšanas metodes, to priekšrocības un pielietošanas nosacījumi
  Filoģenētika. Klāsteru un kladistisko metožu pielietojums filoģenētisko koku rekonstruēšanā
  Gēnu ekspresijas analīzes statistiskās metodes
  DNS čipu izmantošanas iespējas genomu polimorfisma analīzē. Gēnu ekspresijas ģenētika
  Makromolekulu telpiskā struktūra un tās paredzēšanas metodes. DNS topoloģija
  Proteīnu struktūra, tās paredzēšanas metodes un pielietojums farmakoloģijā
  Proteomika un sistēmu bioloģija. Tīklveida struktūras kā bioloģisko sistēmu dabiska sastāvdaļa
  Bioinformātikas perspektīvas. Bioinformātika kā priekšnosacījums modernās bioloģijas apgūšanai

Literatūra un interneta saites:

  Mācību grāmata - Lesk AM (2008) Introduction to Bioinformatics. 3rd ed. Oxford University Press, New York, USA
  Papildliteratūra - Hall BG (2004) Phylogenetic Trees Made Easy. A How-To Manual. 2nd ed. Sinauer, Sunderland, USA
  Papildliteratūra - Dytham C (2006) Choosing and Using Statistics. A Biologist's Guide. 2nd ed. Blackwell, Malden, USA
  Papildliteratūra - Johnson AL (2000) Elements of Programming with Perl. Manning, Greenwich, USA