EnglishLatvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Augu molekulārās ģenētikas grupa izveidojās 2006. gadā vairāku ar augu biotehnoloģiju saistītu projektu realizācijai ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes pasniedzēju un studentu līdzdalību.


Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Augu molekulārās ģenētikas grupa nodarbojas ar fundamentāliem un lietišķiem zinātniskiem pētījumiem sekojošos virzienos:

 

 

Latvijai nozīmīgu lauksaimniecības augu molekulārģenētiski pētījumi, lai identificētu šo augu molekulāros komponentus un to darbības mehānismus, kas nozīmīgi lauksaimniecības augu produkcijas pielietojumam cilvēka un dzīvnieku uzturā.

Latvijas savvaļas augu ģenētiskās daudzveidības vērtējums un uz ģenētikas pamatprincipiem balstītu bioloģiskās daudzveidības saglabāāanas rekomendāciju izstradāšana.

Bioinformātikas, biostatistikas un kvantitatīvās ģenētikas pamatmetožu pielietojums augu molekulārajā ģenētikā vienkāršu un kompleksu pazīmju kartēšanai izmantojot molekulāros marķierus.

Visu līmeņu studentu iesaistīšana zinātniskajā darbā, lekciju kursu, laboratorijas darbu un semināru vadīšana, kā arī bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrāde augu molekulārajā ģenētikā.