LU Augu molekulārās ģenētikas grupas realizētie pētnieciskie projekti


ESF projekts 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/055

„Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā”
Informācija par projektu pieejama http://biodrosiba.lu.lv

2010. - 2012. gads
LZP projekts 09.1095

"Miežu (Hordeum vulgare L.) slimībizturības un hipersensitīvās atbildes molekulāro mehānismu identificēšana un funkcionāla raksturošana"

2009. - 2012. gads
Valsts pētījumu programma agrobiotehnoloģijā

Programma "Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu un veselīgu pārtikas produktu ieguvei  no ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski daudzveidīga augu un dzīvnieku izejmateriāla"
(http://www.inoteh.lv/)

1. Projekts "Latvijas laukaugu sugu daudzveidības izvērtējums un selekcijas optimizācija, pielietojot modernās biotehnoloģijas metodes"

2006. - 2009. gads
ZM LAD projekts "Ģenētiski modificēto organismu riska faktoru un ietekmes uz vidi novērtējums"
Projekta kumulatīvā atskaite par 2008. - 2009. gadu LLU pētījumu datu bāzē
2008. - 2009. gads
COST Action TD0801 „Statistical challenges on the 1000€ genome sequences in plants” http://www.statseq.eu/ 2009. - 2012. gads
LU pētniecības projekts ZP-59 "Molekulāro marķieru pielietojums augu biotehnoloģijā Latvijas Universitātē"
Projekta pārskats par 2007. gadu http://www.lu.lv
Projekta pārskats par 2008. gadu http://www.lu.lv
2006. - 2008. gads
LZP projekts 07.2055 "Latvijas miežu šķirņu un selekcijas līniju ģenētiskās daudzveidības un selekcijas potenciāla izvērtējums izmanotojot augstas caurlaidspējas punktveida mutāciju genotipēšanu"
Projekta pārskats pieejams šeit.
2007. - 2008. gads
COST Action FA0604 "Triticeace genomics for the advancement of essential European crops (TritiGen)". http://www.cost.esf.org, http://tritigen.ari.gov.cy/
TritiGen COST Action FA0604 poster (Prof. R. Tuberosa)
2007. - 2011. gads