Miežu (Hordeum vulgare L.) un citu graudaugu ģenētiskās kartes

GrainGenes maps

GrainGenes ir ģenētiskā datu bāze Triticeae, Avena un Saccharum graudaugu grupām, kuru atbalsta ASV lauksaimniecības departaments (USDA), Enerģijas departaments (DoE) un Nacionālais zinātnes fonds (NSF)

Steptoe x Morex BIN karte

ASV Vašingtona štata universitātes Miežu ģenētikas laboratorijas (vad. Prof. Andris Kleinhofs) veidotā Steptoe x Morex ģenētiskā BIN karte

Integrēta miežu punktveida mutāciju (SNP) karte Integrēta miežu SNP karte, kas balstās uz 333 SNP marķieru skaldīšanos trijās miežu dubultoto haploīdu populācijās Steptoe x Morex, Oregon Wolfe Barley Dominant x Recessive un Lina x HS92 (Rostoks et al. 2006). Karte ir pieejama no SCRI Bioinformātikas grupas mājas lapas, miežu punktveida mutāciju datu bāzes (SCRI SNPDB)
Integrēta miežu DArT marķieru karte Integrēta miežu ģenētiskā karte, kas balstās uz 2085 DArT marķieru skaldīšanos 10 kartēšanas populācijās (Wenzl et al. 2006)
Integrēta miežu transkriptu karte Integrēta miežu ģenētiskā karte, kas balstās uz punktveida mutāciju (SNP), mikrosatelītu (SSR) un restrikcijas fragmentu garuma polimorfisma (RFLP) marķieru skaldīšanos Steptoe x Morex, Igri x Franka un Oregon Wolfe Barley Dominant x Recessive populācijās (Stein et al. 2007)
Integrēta miežu punktveida mutāciju karte Integrēta miežu punktveida mutāciju ģenētiskā karte, kas balstās uz > 1100 SNP skaldīšanos Steptoe x Morex, Oregon Wolfe Barley Dominant x Recessive and Barke x Morex kartēšanas populācijās. SNP genotipēšanai tika izmantota Illumina GoldenGate augstas caurlaidspējas genotipēšanas platforma. Ģenētiskā karte ir sākotnēji aprakstīta PNAS publikācijā (Rostoks et al. 2006), bet nākotnē gaidāma detalizēta publikācija par kartes konstruēšanu

Noderīgas saites ģenētisko karšu veidošanai, labošanai un apskatei

JoinMap Komerciāla programma (Kyazma B.V., Vageningena, Holande) ģenētisko karšu konstruēšanai un ģenētisko karšu integrēšanai no dažādām populācijām balstoties uz kopējiem molekulāriem marķieriem, kas skaldās vairākās populācijās (Stam 1993)
MapManager QTX Brīvi pieejama programma vienkāršu un kompleksu pazīmju kartēšanai (Manly et al. 2001)
MapChart Nekomerciāla programma (nepieciešama licence) JoinMan ģenētisko karšu apskatei, rediģešanai, printēšanai un saglabāšanai grafiskā formā (Voorips 2002)